Biblijos citatos

Dievas nori, kad žmonės apmąstytų kas parašyta Biblijoje, tai vadinama biblijine meditacija. Todėl aš susirašiau labiausiai patikusius sakinius iš Biblijos, kad būtų tai lengviau atlikti. Kuomet jūs skaitote Bibliją, taip pat galite pasibraukti ir apmąstyti jums labiausiai patikusias mintis.

Išminties knyga

Sulaikykite liežuvį nuo šmeižtų, nes ir slapta tartas žodis nelieka be atgarsio, o meluojanti burna sunaikina sielą

Neteisėto ryšio palikuonys žus. Net jeigu ir ilgai gyventų, jie bus laikomi nieku, ir jų senatvė galų gale bus be garbės.

Bet net jie negali būti pateisinami, nes jeigu įstengė būti tokie sumanūs, jog galėjo spėlioti apie Visatą, tai kodėl negalėjo atrasti jos Viešpaties ?

Visokio blogio priežastis, pradžia ir viršūnė – nelabųjų stabų garbinimas

Siracido knyga

Pagarbi Viešpaties baimė yra garbė ir pasididžiavimas

Kas pagarbiai bijo Viešpaties, tam viskas baigsis gerai

Pyktis stumia žmogų į pražūtį

Kantrus žmogus ramiai laikosi valandėlę, valandėlę jis susilaiko netaręs žodžio, o paskui daugelio lūpos skelbia jo sveiką nuovoką

Juk pagarbi Viešpats baimė yra išmintis ir drausmė, o pasitikintis nusižeminimas jį džiugina

Neaukštink savęs, kad nenupultum ir neužsitrauktum gėdos. Viešpats apreikš tavo paslaptis ir parblokš tave bendruomenės sueigoje, nes tu neatėjai su pagarbia Viešpaties baime

Būk nuoširdus ir tvirtas, nesikarščiuok nelaimės ištiktas. Lik Jam ištikimas ir nenusigręžk nuo jo

Pasitikėk Dievu, ir Jis tau padės

Ar kas nors, pasitikėjęs Viešpačiu, buvo apviltas ? Ar kas nors, buvęs ištikimas pagarbiai Jo bijodamas, buvo paliktas ? Ar kas nors šaukęsis Jo pagalbos buvo atmestas ?

Užjaučiąs ir gailestingas yra Viešpats, Jis atleidžia nuodėmes, Jis padeda nelaimėje. Vargas bailioms širdims bei nuleistoms rankoms

Kaip vanduo užgesina ugnies liepsnas, taip išmalda atlygina už nuodėmes

Mano vaike, neatsakyk vargšui išteklių pragyventi, neversk beturčio akių veltui laukti

Nenuvilk alkano žmogaus

Neatmesk elgetos prašymo, nenugręžk žvilgsnio nuo vargšo. Nenukreipk akių nuo žmogaus skurde.

Būk tėvas našlaičiams, o jų motinai atstok vyrą

Išmintis – tie, kurie jos ieško nuo ankstyvo ryto, bus kupini džiaugsmo

Nebūk pagyrūnas savo žodžiais nei tingus ar lėtas savo darbais

Būk greitas klausytis, bet lėtas atsakyti

Nuo pat jaunystės mokykis drausmės

Neprašyk aukštų pareigų iš Viešpaties ar garbingo krėslo iš karaliaus. Nesipuikauk savo dorumu prieš Viešpatį ir nerodyk savo išminties prieš karalių

Nebūk nusiminęs melsdamasis, nebūk nerangus duodamas išmaldą. Nesijuok iš apkartusios širdies žmogaus

Nevenk sunkių darbų ir žemės ūkio darbų

Visa širdimi gerbk savo tėvą, neužmiršk savo motinos gimdymo skausmų. Atmink, kad iš šių tėvų esi gimęs; ką gali jiems duoti už visa, ką jie tau yra davę ?

Visa savo siela pagarbiai bijok Viešpaties ir gerbk jo kunigus

Visomis savo jėgomis mylėk savo Kūrėją

Nedelsk aplankyti ligonį, nes už tokius darbus būsi mylimas

Jeigu ką nors skolini, laikyk tai nuostoliu

Gręžk akis nuo patrauklios moters, nespoksok į grožį, kuris tau nepriklauso

Duok pamaldžiam žmogui, bet nepadėk nusidėjėliui. Daryk gera niekinamam žmogui, bet nieko neduok įžūliam

Duok geram žmogui, bet nepadėk nusidėjėliui

Nors priešas rodo pilnas ašarų akis, progai pasitaikius jam tavo kraujo niekada nepakaks

Daryk gera draugams prieš mirtį, ištiesk ranką ir dosniai dalykis, ką turi

Pagarbi Viešpaties baimė – kelias į Jo gerumą, o išmintis laimi Jo meilę

Sukto žmogaus dovana nebus tau naudinga, nes jis laukia, kad atsilygintum septyneriopai

Geriau žmogus, slepiantis savo kvailumą, negu tas, kuris slepia savo išmintį

Pagarbi Viešpats baimė – tobula išmintis

Tinginys – kaip mėšlo luitas

Su kvailu žmogumi daug nekalbėk

Kas dažnai prisiekia, tas kaupia savo kaltę

Bet niekas nėra laimingesnis už žmogų, kuris pagarbiai bijo Viešpaties

Kvailų žmonių būrelyje ribok laiką, o tarp išminčių užsibūk

Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą, ir tuomet, kai melsiesi, nuodėmės bus atleistos tau

Skolink savo artimui, kai jis varge, laiku grąžink paskolą savo artimui. Laikykis savo žodžio, būk sąžiningas artimui

Vargšo buitis savo saugioje pastogėje geresnė negu prabangios puotos tarp svetimų

Kas lepina savo vaiką, tas turės tvarstyti žaizdas ir kentės širdies skausmą

Lepink savo vaiką, ir jis įvarys tau klaiką; pataikauk jam, ir jis durs tau į širdį

Lenk jam sprandą jaunystėje, plak šonus, kol jis mažas, antraip užaugs kietasprandis ir neklusnus

Geriau beturtis, sveikas ir stiprus negu ligų kankinamas turtuolis

Naujasis Testamentas

Evangelija pagal Matą

Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje

Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi

Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą

Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums

Neklausinėkite ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta

Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta

Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma

Visa, ko norite kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite

Ne kiekvienas, kuris man šaukia : Viešpatie, Viešpatie –  įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią

Sergėkitės žmonių, nes jie įskundinės jus teismams

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje

Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs

Kas išsaugo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją

Leistina daryti gera šabo dieną

Jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta

Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite

Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta

Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš Jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Taip bus ir pasaulio pabaigoje : išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.

Kas atleidžia žmoną – jei ne dėl ištvirkavimo – ir veda kitą, svetimauja

Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto.

Turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę

Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę

Daug pašauktų, bet maža išrinktų

Didžiausias įstatymas – Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Antrasis – mylėk savo artimą kaip save patį.

Nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus

Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas

Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą (abomination of desolation), stovinčią šventoje vietoje, tuomet kas bus Judėjoje tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. Tuomet bus didelis suspaudimas

Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas

Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet danguje pasirodys Žmogaus sūnaus ženklas. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.

Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant

Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus sūnus.

Evangelija pagal Morkų

Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina

Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina

Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus

Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja

Eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane

Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę

Ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią ir tikrai taip bus. Eidami melstis atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus

Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje

Kai suimti būsite vedami, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o Šventoji Dvasia

Jei tada kas nors sakytų – Štai čia Mesijas, štai ten – netikėkite, nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius

Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu …

Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas

Evangelija pagal Luką

Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje

Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems

Kam mažai atleista, tas menkai myli

Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąją bei Tėvo ir šventųjų angelų šlove

Aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų

Dėl jo įkyrumo atsikels ir duos

Bijokite to, kuris nužudęs turi galia įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje

Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje

Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius

Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal Jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas

Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus – sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas

Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų

Argi samdiniui dėkojama, kai jis atliko kas jam liepta ? Taip ir jūs, atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite “Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti”

Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus

Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą

Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje, tenelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, tenegrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną.

Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins

Parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje

Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę

Daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys „tai aš“ ir „atėjo metas“ jūs neikite paskui juos

Kai matysite Jeruzalę, supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste, teišeina iš jo, kas apylinkėse, tenegrįžta.

Visą laiką budėkite ir melskitės

Evangelija pagal Joną

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Ir nieko Tėvas neteisia, bet visq teismą pavedė Sūnui, kad visi gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą

Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia

Tiesa padarys jus laisvus

Jei kas yra pamaldus ir vykdo Jo valią, tokį išklauso

Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti

Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą

Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti

Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia

Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios

Pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio

Apaštalų raštai

Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmes, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną

Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių

Nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos ir džiaugėsi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką

Liaudis ėmė šaukti : Tai Dievo, ne žmogaus balsas. Ir beregint jį ištiko Viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė, kirminų suėstas.

Laiškas Romiečiams

Nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje

Viskas išeina į gera mylintiems Dievą

Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus

Ko jis nori, to pasigaili, ir kurį nori, tą užkietiną

Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas

Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas

Dievas siuntė jiems svaigulio dvasią, kad akys neregėtų ir ausys negirdėtų

Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei

Jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu

Venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių

Korintiečiams

Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste ?

Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailybė

Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės

Žmona susieta, kol jos vyras gyvas. Vyrui mirus, ji laisva ir gali tekėti už ko nori, kad tik Viešpatyje. Bet, mano nuomone, ji bus laimingesnė netekėdama

Kad kitus mokydamas, pats nepasidaryčiau atmestinas

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją

Šėtonas geba apsimesti šviesos angelu

Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų

Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės.

Visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu

Laiškas Filipiečiams

Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina

Laiškas Kolosiečiams

Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu – Kristaus apipjaustymu

Pirmas laiškas Tesalonikiečiams

Kai žmonės kalbės „gyvename ramiai ir saugiai“ juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tartum gimdymo skausmai nėščią moterį ir jie niekur nepabėgs

Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės. Visokiomis aplinkybėmis dėkokite

Antras laiškas tesalonikiečiams
Viešpats diena : Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamiesi Dievu

Vengti kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ar nesilaiko mokslo, gauto iš mūsų

Mes juk pas jus netinginiavome ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno jūsų, ir ne dėl to, kad neturėtume teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį. Kas nenori dirbi, tenevalgo. Valgykite pačių pelnytą duoną.

Pirmas laiškas Timotiejui

Nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu

Antras laiškas Timotiejui

Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią

Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam

Žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos

Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas

Dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę

Laiškas Hebrajams

Nepraleiskime savųjų susirinkimų

Jeigu gavę aiškų tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka, ir tėra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies

Dievas griežtai auklėja, ką myli ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia

Dievas yra ryjanti ugnis

Jokūbo laiškas

Tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas

Žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti

Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu

Ar Dievas neišsirinko pasaulio akyse vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę, pažadėta jį mylintiems

Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų

Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs

Argi nežinojote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu ? Taigi kas nori būti pasaulio bičiuliais, tas tampa Dievo priešininku

Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę

Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje

Neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika

Petro pirmas laiškas

Jūs esate atpirkti ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus

Ir jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – krikštas

Turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę

Jei jus niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis

Petro antras laiškas

Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus, nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo

Jono pirmas laiškas

Visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius

Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia

Skėriams buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti penkis mėnesius. Žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų

O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų.

Moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai skristi į dykumą, į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio

Visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jie verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus

Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą

Išeik iš Babelės, mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų

Per vieną valandą ji tyrlaukiais virto (mano asmeninė nuomone – gali būti, kad Babelė yra Amerika)

Aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo sau ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų

Kai pasibaigs tūkstantis metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių keturiuose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai

Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat neliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka

Ten niekada nepateks kas netyra, joks nešvankėlis ar melagis

Lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro